2024 trends

2024 Trends in the built environment

2024 Trends in the built environment:  What to anticipate across AI, sustainability, and labor.

แนวโน้มในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง: คาดการณ์ในเรื่องของ AI, ความยั่งยืน และแรงงาน ในปี 2024

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องมือ AI ใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันการใช้ AI ในการวางแผนและการออกแบบโครงการสร้างสรรค์จะเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น การปรับใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคาร และช่วยประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

.

อุตสาหกรรมแรงงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงาน เริ่มพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้ รวมไปถึงปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะให้แรงงานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมที่มากขึ้น ทำให้สามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ในสภาวะที่มีการเพิ่มตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมสถาปัตย์ วิศวกรรม และการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุที่มีการรีไซเคิลมากขึ้น การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น มุ่งเน้นในการใช้วัสดุ และกระบวนการที่มีความยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดิจิตอลทวิน (Digital Twin) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงาน หรือ การนำเทคโนโลยีอากาศสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่การบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

.

กล่าวโดยสรุป การก่อสร้างในปี 2024 นั้น เชื่อว่าจะเป็นปีที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ โดย Autodesk เป็นหนึ่งในผู้นำในการสนับสนุน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

Comments are closed.