What's new in AutoCAD 2025

AutoCAD 2025 is now available

การปรับปรุงการใช้ Hatchesการปรับปรุงการใช้ Hatches

คำสั่ง HATCH ในปัจจุบันมีตัวเลือกที่สะดวกในการวาด hatches โดยไม่ต้องมีรูปร่างขอบเขตที่มีอยู่ก่อน

ตอนนี้คุณสามารถเลือกระหว่างการสร้างรูปร่างเต็มหรือการใส่ hatch ตามเส้นทางที่ระบุโดยใช้ตัวเลือกวาด polyline, circle หรือ rectangle

คำสั่งที่อัพเดท

1. HATCH – เติมพื้นที่ที่มีรูปร่างที่ปิดหรือวัตถุที่เลือกด้วยลวดลาย hatch pattern, solid fill, หรือ gradient fill

ตัวแปรระบบใหม่
1. HPDRAWMODE – ควบคุมโหมดการวาดที่ใช้เมื่อกำหนดเขตของ hatches หรือ fills
2. HPPATHALIGNMENT – ระบุการจัดวางของเส้นทางที่วาดใหม่เพื่อให้ hatch หรือ fills
3. HPPATHWIDTH – ระบุความกว้างของเส้นทางที่วาดใหม่เพื่อให้ hatch หรือ fills

กล่าวโดยสรุป ฟีเจอร์การปรับปรุง HATCH นี้ช่วยให้งานกับรูปร่างของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลองใช้งานได้ใน AutoCAD 2025 ค่ะ

Comments are closed.