ทำไมไม่ควรใช้ PDF ในกระบวนกำร REVIEW DESIGN

ทำไมไม่ควรใช้ PDF ในกระบวนกำร REVIEW DESIGN?

หัวข้อ webinar ครั้งนี้มุ่งเน้นการอธิบายขั้นตอนในการทำงานและตรวจสอบผลงานการออกแบบในทุกช่วงเวลา
โดยแนะนำกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพการทำงานและประหยัดเวลาในการทำ
ทั้งยังสำมำรถที่จะสอบกลับที่มำที่ไปในกำรแก้ไขได้

อ่านเอกสารเต็ม