ปัญหา “Failed to open document” ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

Autodesk Revit

ซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่ใช้เวลาแก้ไขนานที่สุดประการหนึ่งคือ “Failed to open document”

ปัญหา “Failed to open document” เกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ Autodesk ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

 • ไฟล์เอกสารเสียหาย
 • เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหา “Failed to open document” ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบไฟล์เอกสารว่าเสียหายหรือไม่ หากเสียหายให้ทำการกู้คืนไฟล์
 2. ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกันให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไข

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากไฟล์เอกสารเสียหาย

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากไฟล์เอกสารเสียหาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. พยายามเปิดไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Autodesk Viewer หรือ Autodesk Viewer Plus
 2. หากไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรมอื่นได้ ให้ทำการกู้คืนไฟล์จากสำเนาสำรอง

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. อัปเดตซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 2. หากไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ให้ลองเปิดไฟล์เอกสารด้วยเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่า

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “Failed to open document” เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

หากปัญหา “Failed to open document” เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Antivirus ว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk ว่าถูกต้องหรือไม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เอกสารที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มีความเสียหาย และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ตรงกัน หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ควรทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

Source : “This operation could not be completed. Please try again” when opening a cloud model in Revit (autodesk.com)

Comments are closed.