ปัญหาที่ยากที่สุด “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” ในซอฟต์แวร์ Autodeskซอฟต์แวร์ Autodesk เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่ยากที่สุดประการหนึ่งคือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อขัดแย้งกัน ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยและแก้ไข

สาเหตุของปัญหา

ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์ Autodesk อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

 • การตั้งค่า Antivirus ที่ปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk
 • ระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่ปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk
 • ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk

วิธีแก้ไข

หากพบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์ Autodesk ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Antivirus ว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทว่าอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ Autodesk สามารถเข้าถึงไฟล์ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk ว่าถูกต้องหรือไม่

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจาก Antivirus

หากปัญหาเกิดจาก Antivirus ให้ลองทำดังนี้

 • เพิ่มซอฟต์แวร์ Autodesk ลงในรายการข้อยกเว้นของ Antivirus
 • ปิดใช้งาน Antivirus ชั่วคราวเพื่อทดสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจากระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัท

หากปัญหาเกิดจากระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัท ให้ลองทำดังนี้

 • ติดต่อฝ่ายไอทีของบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขการตั้งค่าระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ต

วิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา “ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์” เกิดจาก Permission

หากปัญหาเกิดจาก Permission ให้ลองทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของซอฟต์แวร์ Autodesk หรือไม่
 • หากไม่มีสิทธิ์ ให้ทำการเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ใช้

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk

ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Antivirus และระบบคัดกรองอินเทอร์เน็ตของบริษัทไม่ขัดแย้งกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ควรทำการแก้ไขหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น

Comments are closed.