คอร์สต่างๆ

เรียน Revit
Revit Specialist Architect
20,000 บาท/คน

คอร์ส 5 วัน เรียน 1วัน/สัปดาห์

สอนการใช้ Revit เพื่องานสถาปัตย์ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การทำงาน BIM

เรียน Revit
Revit Specialist Structure
20,000 บาท/คน

คอร์ส 5 วัน เรียน 1วัน/สัปดาห์

สอนการใช้ Revit เพื่องานโครงสร้าง ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การทำงาน BIM

เรียน Revit
Revit Speialist MEP
20,000 บาท/คน

คอร์ส 5 วัน เรียน 1วัน/สัปดาห์

สอนการใช้ Revit เพื่องานระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การทำงาน BIM

เรียน BIM management
BIM Management
20,000 บาท/คน

คอร์ส 3 วัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์

สอนความรู้พื้นฐานสำหรับ BIM Manager ขั้นตอนการทำงาน และการบริหาร Project

เรียน naviswork
BIM Coorninator
18,000 บาท/คน

คอร์ส 3 วัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์

สอนพื้นฐาน BIM Coordinator และการใช้งาน Naviswork สำหรับงาน BIM coordinator

สอบเซอร์ certified professional autodesk
Certified Professional
5,000 บาท/คน

คอร์ส 2 วัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์

ติว พร้อมลงทะเบียน และสอบใบเซอร์ Autodesk Certified Professional

นโยบายการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

แจ้งยกเลิกก่อนเริ่มเรียนภายใน 5 วัน